Lehrgänge

Lehrgänge

 

D/04 TR/C Trainerseminar 3

25.08.2018
F2 Fortgeschrittene-2
DVG

D/36 Garde- und Schautanzsport im DVG

26.08.2018
G1 Grundlehrgang-1
DVG

HE/08 Tapen (Obere Extremitäten)

01.09.2018
WS Workshop
HVG

HE/09 Tapen (untere Extremitäten)

01.09.2018
WS Workshop
HVG

D/12 TR/C Choreografie Gardetanz Solo

01.09.2018
F1 Fortgeschrittene-1
DVG

D/16 TR/C Modern C

02.09.2018
G1 Grundlehrgang-1
DVG

D/41 TR/B Trainerseminar 4

08.09.2018
F1 Fortgeschrittene-1
DVG

D/30 Trainerseminar 1 - 3 Refresher

09.09.2018
F1 Fortgeschrittene-1
DVG

D/101 GTA / Trainer Austausch

14.09.2018
WS Workshop
DVG

D/42 TR/B Loben oder schimpfen

15.09.2018
F1 Fortgeschrittene-1
DVG

D/18 TR/C Schau Solo/Duo B

16.09.2018
F1 Fortgeschrittene-1
DVG

D/60 TO-Ausbildung

22.09.2018 - 23.09.2018

DVG

D/29 Choreo-Check Garde Solisten

30.09.2018
WS Workshop
DVG

D/WR1 WR Schulung Allgemein

05.10.2018
G1 Grundlehrgang-1
DVG

D/WR3 WR Schulung Gardetanz

06.10.2018
G1 Grundlehrgang-1
DVG

D/WR2 WR Schulung Schautanz

07.10.2018
G1 Grundlehrgang-1
DVG

D/43 TR/B Das ABC der Trainer Kommunikation

12.10.2018
F1 Fortgeschrittene-1
DVG

D/44 TR/B Tanz- und Bewegungslehre

14.10.2018
F1 Fortgeschrittene-1
DVG

D/50 TR/C Prüfung Trainer C

19.10.2018 - 21.10.2018

DVG

D/56 Prüfung Trainer Assistent

19.10.2018 - 21.10.2018

DVG

D/WR4 WR Intensiv Schulung Gardetanz

27.10.2018
G1 Grundlehrgang-1
DVG

D/45 TR/B Der Trainer als Coach

27.10.2018
F1 Fortgeschrittene-1
DVG

D/WR5 WR Intensiv Schulung Schautanz

28.10.2018
G1 Grundlehrgang-1
DVG

D/WR6 WR Pflichtschulung

03.11.2018 - 04.11.2018

DVG

D/WR9 WR Prüfung

17.11.2018

DVG